STATUT STOWARZYSZENIA KORZKIEW

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE§1


Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie „Korzkiew” w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.


§2


Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym dla Stowarzyszenia Korzkiew.
Siedzibą stowarzyszenia jest Korzkiew 3, 32-088 Przybysławice  Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.


§3


Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.


§4


Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach( Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.


§5


Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

§6


Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

 

ROZDZIAŁ II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA


§1


Celem Stowarzyszenia jest:

1. Niesienie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej  oraz wyrównania szans tych rodzin.
2.  Działalności charytatywna poprzez  niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym posiadającym upośledzenia umysłowe jak i fizyczne, wrodzone i nabyte.
3. Prowadzenie działań związanych z ochroną promocją zdrowia.   
4. Inicjowanie i wspieranie działalności oświatowej, kulturalnej opiekuńczej i wychowawczej wraz z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu.
5. Szerzenie idei dobroczynności i pomocy społecznej.
6. Podejmowanie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
7. Rozwijanie twórczości i kreatywności dzieci i młodzieży.
8. Wspomaganie rodzin w wypełnianiu ich misji rodzicielskiej oraz w wykonywaniu wynikających z tej misji zadań, w oparciu o wartości chrześcijańskie zgodnie z nauką społeczną Kościoła Katolickiego.
9. Integracja społeczności lokalnej wokół spraw związanych z ochrona środowiska naturalnego .
10. Wspieranie rozwoju lokalnej infrastruktury ekologicznej oraz ochrona dziedzictwa przyrody.
11. Podejmowanie działań w zakresie inicjowania, opiniowania, planowania i realizacji inwestycji w zakresie ochrony środowiska naturalnego.

12. Pozyskiwanie środków na inwestycje z zakresu ekologii, (w tym w szczególności:   wykorzystania niekonwencjonalnych źródeł energii) oraz  realizowanie samodzielnie lub wspólnie z samorządem oraz innymi podmiotami gospodarczymi tych, że  inwestycji.

13. Prowadzenie samodzielnie lub wspólnie z samorządem oraz innymi
podmiotami gospodarczymi działań mających zapewnić porządek i bezpieczeństwo lokalnej społeczności.

14. Podejmowanie  lokalnych działań,  środków w zakresie propagowania kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i tradycji z uwzględnieniem rewaloryzacji  lokalnych zabytków.
 
15. Podejmowanie działań mających na celu integrację i aktywizacje mieszkańców.

 16. Wydawanie biuletynów informacyjnych.


§2

Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:
1. Opracowywanie programów pomocy skierowanych do rodzin i osób w trudnej sytuacji materialnej, życiowej.
2. Tworzenie centrum wolontariatu: organizację szkoleń dla wolontariuszy.
3. Organizację wypoczynku oraz zajęć edukacyjnych i rekreacyjnych dla dzieci
i młodzieży.
4.    Prowadzenie działalności wydawniczej związanej z realizacją celów Stowarzyszenia w tym czasopism biuletynów innych publikacji.
5. Organizowanie konferencji, seminariów, koncertów , odczytów, warsztatów i wyjazdów studyjnych.
6. Organizowanie imprez, koncertów mających na celu promocję tradycji regionalnych i integracji społeczności lokalnej.
7. Utrzymywanie  kontaktów i współpracy z podobnymi Stowarzyszeniami w kraju i  zagranicą
8. Współpracę ze szkołami, uczelniami wyższymi oraz z Samorządami, Administracją Państwową, mediami i organizacjami pozarządowymi.
9. Tworzenie i zarządzanie funduszem stypendialnym.

§ 3


1.Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, dochód z działalności gospodarczej jest przeznaczony wyłącznie do realizacji celów statutowych.
2. Stowarzyszenie może również prowadzić odpłatną działalność pożytku publicznego, na zasadach określonych ustawą o wolontariacie i pożytku publicznym, dochód z działalności przeznaczony jest wyłącznie do realizacji celów statutowych.
 3. Stowarzyszenie może przekazywać własne środki pieniężne innym podmiotami  prawnym, realizującymi lub współpracującymi w realizacji działań Statutowych Stowarzyszenia.
 4. Decyzję o podjęciu działalności gospodarczej podejmuje Walne Zgromadzenie Członków zwykłą większością głosów

  ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI


§1

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§2


Stowarzyszenie posiada członków:
a)    zwyczajnych,
b)    wspierających ( w tym osoby prawne),
c)    honorowych.


§3


Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna pełnoletnia, ciesząca się nieposzlakowaną opinią ( obywatel polski  bądź cudzoziemiec), która:
a)    złoży deklarację członkowską na piśmie,
b)    pragnie realizować cele Stowarzyszenia,
c)    przedstawi pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia.

§4


Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

§5


Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

§6


Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.

§7


Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

§8


Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek 10 członków Stowarzyszenia.

§9


Członkowie zwyczajni mają prawo:
a)    biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
b)    udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
c)    zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.


§10


Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a)    brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
b)    przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
c)    regularnego opłacania składek.


§11


Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

§12


Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.


§13


Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.


§14

Utrata członkostwa następuje na skutek:
a)    pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
b)    wykluczenia przez Zarząd:
•    z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
•    z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,
•    z powodu nie płacenia składek za okres pół roku,
•    utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
c)    śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.


§15


Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. Uchwała walnego zgromadzenia członków jest ostateczna. 


ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA§1


Władzami Stowarzyszenia są:
a)    Walne Zgromadzenie Członków,
b)    Zarząd,
c)    Komisja Rewizyjna.


§2


Kadencja władz.
a)    Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia wynosi cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów.
b)    Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez dwie kadencje.


§3


Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności  co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania , chyba że postanowienia statut stanowią inaczej.
Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
a)    z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
b)    z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.


§4


Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.


§5


Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na rok przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na  14 dni przed terminem zebrania.

§6


 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków  może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd:
1.    z jego inicjatywy,
2.    na wniosek Komisji Rewizyjnej,
3.    pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
W przypadku 2 i 3  Zarząd ma obowiązek ustalić termin zebrania w terminie 14 dni, po tym terminie Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Komisja Rewizyjna.

§7

Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków. Głosowanie jest jawne.


§8


Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:
a)    określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
b)    uchwalanie zmian statutu,
c)    wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
d)    udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
e)    rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
f)    uchwalanie budżetu,
g)    uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
h)    podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,
i)    rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
j)    rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
k)    rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
l)    podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
m)    podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.


§9


Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.


§10

Zarząd składa się 5 osób w tym prezesa oraz dwóch wiceprezesów. Walne Zgromadzenie Członków  wybiera Prezesa Stowarzyszenia. Zarząd spośród swoich członków wybiera wiceprezesów.

§11


Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.

§12


Do kompetencji Zarządu należą:
a)    realizacja celów Stowarzyszenia,
b)    wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
c)    sporządzanie planów pracy i budżetu,
d)    sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
e)    podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
f)    reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
g)    zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
h)    przyjmowanie i skreślanie członków.

§13


Do reprezentacji Stowarzyszenia    wymagany jest podpis: Prezesa i jednego członka Zarządu, lub  trzech członków Zarządu łącznie.

§14


Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

§15

Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób w tym przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza.

§16


Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a)    kontrolowanie działalności Zarządu,
b)    składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,
c)    prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,
d)    składanie wniosków  o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
e)    składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków,
f)    kontrola  majątku, bilansu i rachunku wyników przy  działalności gospodarczej Stowarzyszenia.

§17


Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić w skład innych Władz Stowarzyszenia.


§18


W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.


ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK I FUNDUSZE


§1


Majątek Stowarzyszenia powstaje:
a)    ze składek członkowskich,
b)    darowizn, spadków, zapisów, subwencji oraz innego rodzaju przysporzenia majątkowego poczynionego na rzecz Stowarzyszenia przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne,
c)    dotacji i ofiarności publicznej,
d)    wpływów z prowadzonej działalności gospodarczej,
e)    dochody z własnej działalności w tym działalności gospodarczej o ile Stowarzyszenie takie prowadzi,
f)    odsetki bankowe.

§2


Wszelkie środki finansowe, wpływy i dochody Stowarzyszenia służą jedynie i wyłącznie do realizacji celów oraz  zadań Stowarzyszenia, w żadnym wypadku nie mogą być przeznaczone do podziału pomiędzy członkami Stowarzyszenia.

§3


 Środki pieniężne będą przechowywane na koncie bankowym  Stowarzyszenia.
 Zarząd Stowarzyszenie do realizacji celów Statutowych  może utworzyć w siedzibie Stowarzyszenia  „Pogotowie Kasowe”.


§4


Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.


§5


Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd większością 3/5 głosów.

§6


Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy Prezesa i jednego członka Zarządu łącznie albo  trzech  członków Zarządu działających łącznie.


ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE


§1


Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów – (2/3), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§2


Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

§3


Stowarzyszenie ulega rozwiązaniu na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia  podjętej większością 2/3 głosów członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

§4


 Majątek Stowarzyszenia po wypłaceniu zobowiązań i ściągnięciu wierzytelności winien być przekazany na realizację celów dobroczynnych.

§5


W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach


#

zamki-gotyckie.pl - Zamki Państwa Krzyżackiego, Zamki Królestwa Polskiego, Zamki zakonów rycerskich.

reklama
 
Created by Eurohost